Fiscale Corona Maatregelen

Fiscale Corona Maatregelen

Het coronavirus treft als eerste de gezondheid, en als tweede de economie. Vanuit Den Haag wordt in hoog tempo nieuwe regelgeving uitgevaardigd om bedrijven enigszins te ondersteunen. De grote Corona maatregelen worden uitgevoerd door UWV, RVO en gemeenten. Maar op 24 april zijn enkele nieuwe maatregelen bekend gemaakt in het kader van de belastingheffing. De maatregelen worden nog wel nader uitgewerkt.

Corona Reserve

De meest opvallende regeling is de zogenoemde “Corona Reserve”.

Onder de normale regels geldt: als een BV verlies maakt in 2020 kan deze het verlies verrekenen met winst uit 2019. Deze verrekening vindt feitelijk pas op zijn vroegst in 2021 plaats en mogelijk pas later als de belastingdienst lang wacht met het opleggen van aanslag 2020.

Dat duurt te lang. Daarom zal worden goedgekeurd dat ondernemingen voor de vennootschapsbelasting een zogenoemde Corona Reserve op de balans opnemen in de aangifte 2019. De onderneming mag dan in 2019 een aftrekpost opnemen ter grote van het geschatte verlies 2020 (de winst 2019 van de onderneming mag hierdoor niet negatief worden). Dit bespaart heffing in 2019. Vervolgens moet de Corona Reserve in 2020 weer tot de winst worden gerekend.

Hiermee wordt de verrekening van verlies 2020 naar 2019 niet in de aangifte 2020 verwerkt, maar al in de aangifte 2019.

De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Zo is ook nog niet duidelijk hoe ondernemers die de aangifte 2019 reeds hebben ingediend hier nog gebruik van kunnen maken. Houdt de nieuwsbrief van EJP over de economische corona maatregelen dan ook in de gaten.

Een voorbeeldje.

Stel een BV heeft in 2019 een winst gemaakt van 100.
Voor 2020 wordt een verlies verwacht van 60.

In de aangifte 2019 neemt de BV een aftrekpost op van 60 voor het vormen van de Corona Reserve. Over het jaar 2019 is de BV dus over een winst van 40 aan belasting verschuldigd.

In 2020 is het verlies ook daadwerkelijk 60 gebleken. De vrijval van de Corona Reserve moet hier nog wel bij worden opgeteld. Het resultaat over 2020 is dus 0. Er is geen belasting verschuldigd.

Deze uitkomst is gelijk aan de verliesverrekening die we al kennen. Maar door de Corona Reserve wordt de korting al bij de aangifte 2019, in plaats van de aangifte 2020, verrekend.

Excessief Lenen

Op Prinsjesdag 2018 werd in een korte toelichting de regeling Excessief Lenen aangekondigd. Kort gezegd houdt deze in dat de eigenaar van een BV maximaal € 500.000,- van de eigen BV mag lenen. De regeling zou in 2022 in gaan. Na een conceptwet in 2019 is de definitieve wet steeds opnieuw uitgesteld. De regeling wordt nu uitgesteld naar 2023. Een definitief wetsvoorstel wordt “binnenkort” gepubliceerd.

Hypotheek

Bij veel banken is het mogelijk een betalingsuitstel te krijgen op de hypotheek. Er hoeft dan 6 maanden lang geen rente en aflossing te worden betaald. Voor annuïtaire hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten zou dit inhouden dat de renteaftrek in gevaar komt. Wie zich echter voor 30 juni 2020 bij de bank heeft gemeld voor een betalingsregeling kan toch de hypotheekrenteaftrek behouden. Voorwaarde hiervoor is dat het bedrag dat is uitgesteld volledig aan de bank wordt terugbetaald voor de oorspronkelijke einddatum van de hypotheek. Er zijn verschillende methoden waarop dit kan plaatsvinden, afhankelijk van de afspraken met de bank.

Voor wie een hypotheek heeft afgesloten bij de eigen BV of bij familie geldt dat nog wordt onderzocht of deze regeling ook bij hen van toepassing kan worden verklaard. Dit is echter nog niet zeker.

Wie gebruik maakt van uitstel van hypotheekbetalingen zal in 2020 minder hypotheekrente betalen en dus minder recht hebben op aftrek. Voor hen geldt: laat de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 aanpassen om terugbetaling in 2021 te voorkomen.

Gebruikelijk loon

Wie aandelen in een eigen BV houdt moet aan een gebruikelijk loon voldoen en daar loonheffing over betalen. Voor 2020 geldt dat het gebruikelijk loon op een lager bedrag mag worden vastgesteld, gerelateerd aan de daling van omzet. Hoewel de regeling nader wordt uitgewerkt staat vast dat deze vergelijkbaar zal zijn aan de tijdelijke regeling uit 2009.

Toen werd de omzetdaling over het eerste half jaar 2009 vergeleken met het eerste half jaar 2008. Wie gebruik maakte van het lager loon mocht geen oplopende rekening-courantpositie hebben en mocht er geen toename zijn in het uitgekeerde dividend. Een vergelijkbare methodiek wordt voor nu ook verwacht.

Urencriterium

Eenmanszaken kunnen gebruik maken van fiscale voordelen als de ondernemer ten minste 1.225 uur per jaar actief is in de onderneming. Veel ondernemingen liggen nu helemaal stil. Om die ondernemers tegemoet te komen worden alle ondernemers geacht om in de periode 1 maart – 31 mei 2020 ten minste 24 uur per week in de onderneming te hebben gewerkt. Dit is tijdsevenredig met 1.225 uur per jaar.

Dit houdt in dat voor de maanden januari, februari en juni tot en met december 2020 in totaal nog 913 uur moet worden verantwoord. Wie in de maanden maart, april en mei feitelijk meer uren heeft gemaakt mag met de werkelijke uren rekenen.

Voor ondernemers die door seizoensinvloeden in maart, april en mei juist extra uren zouden maken (maar dat nu niet kunnen) komt een aanvullende regeling. Deze is nu echter nog niet bekend.

Deze regeling voor het urencriterium ziet op de fiscale regelingen. Deze goedkeuring ziet niet op het urencriterium voor de TOZO (bijstandsaanvulling van de gemeente voor ondernemers).

Werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat in 2020 omhoog, zodat werkgevers iets extra’s voor het personeel kunnen doen, mede in de hoop van het kabinet dat dit wordt besteed bij ondernemers die een “boost” nodig hebben. In de vrije ruimte kunnen onbelaste verstrekkingen worden gedaan. Voor de eerste € 400.000,- loonsom gaat de vrije ruimte omhoog van 1,7% naar 3,0%. Boven de € 400.000,- blijft de vrije ruimte ongewijzigd op 1,2%. De toename is dus maximaal € 5.200,-.