Fiscale maatregelen Prinsjesdag 2022

Deze week was het Prinsjesdag. Er zijn op (of rondom) Prinsjesdag enkele fiscale maatregelen ingediend. Welke springen er uit? Het gaat hier in de meeste gevallen om wetsvoorstellen, deze kunnen dus nog wijzigen.

Box 3

In Box 3 betaal je belasting over spaargeld en beleggingen die je in privé bezit. De wijze waarop deze belasting sinds 2017 werd berekend is op 24 december 2021 door de Hoge Raad ongeldig verklaard. Dit heeft de nodige politieke hoofdpijn veroorzaakt. Er is een nieuwe rekenmethode ontwikkeld die wel stand zou moeten houden.

Compensatie

Wie bezwaar heeft gemaakt tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020 krijgt mogelijk compensatie als de nieuwe rekenmethode gunstiger is. Wie voor 12 november 2021 een definitieve aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen en geen bezwaar heeft gemaakt wordt helaas niet gecompenseerd. De staatssecretaris heeft hier recent in een podcast “Betrouwbare Bronnen” hier onduidelijkheid over laten ontstaan, welke door het AD is overgenomen. Inmiddels is duidelijk dat er toch geen compensatie zal volgen. Aanslagen die na 12 november 2021 zijn opgelegd, waaronder alle aanslagen over 2021 en 2023, worden zonder bezwaar gecompenseerd als de nieuwe rekenregels gunstiger zijn.

Regels vanaf 2023

Vanaf 2023 worden de rekenregels voor de compensatie ingevoerd als nieuwe wetgeving. Voor wie veel spaargeld heeft zullen de regels voordelig zijn. Wie veel beleggingen heeft en wie geen compensatie heeft gekregen omdat de oude regels gunstiger zijn moet er rekening mee houden duurder uit te zullen zijn. Wie in 2023 minder dan ongeveer 5,5% rendement op zijn beleggingen haalt kan na 2023 mogelijk opnieuw bezwaar maken.

Overige wijzigingen Box 3

Los van de nieuwe rekenregels wordt het tarief in Box 3 verhoogd van 31% naar 32% in 2023, 33% in 2024 en 34% in 2025. Ook worden verhuurde woningen zwaarder belast door het versoberen van de zogenoemde leegwaarderatio, de korting op woningen in verhuurde staat. Deze komt geheel te vervallen als het huurcontract tijdelijk is, of als de woning wordt verhuurd aan een bepaalde kring van personen zoals de eigen kinderen.

De BV

In de vennootschapsbelasting wijzigt alleen het tarief. Het lage tarief gaat van 15% naar 19% en geldt nog maar voor de eerste € 200.000,- winst (was € 395.000,-). Daarboven geldt het, ongewijzigde, hoge tarief van 25,8%. Het maximale nadeel is afgerond € 29.000,- meer vennootschapsbelasting, voor BV’s die € 395.000,- of meer winst maken.

De DGA

Voor DGA’s, wie een “eigen BV” heeft, gaat het een en ander wijzigen.

Het hing al even in de lucht, maar de Tweede Kamer heeft de Wet Excessief Lenen aangenomen. Dat houdt in dat de DGA wordt belast in Box 2 als hij op 31 december meer dan € 700.000,- schuld aan zijn eigen BV heeft. Eigenwoningschulden, waarvoor de hypotheekrenteaftrek geldt, tellen hierbij niet mee. De eerste peildatum is 31 december 2023.

Het tarief in Box 2, de belasting die de DGA betaalt over in privé ontvangen dividend, in privé verkochte aandelen of (zie hierboven) excessieve leningen, gaat wijzigen. Nu is het tarief 26,9%. Dit gaat in 2024 naar 24,5% over de eerste € 67.000,- en naar 31% voor het meerdere. Vanaf 2024 wordt het dus interessant om ieder jaar de eerste schijf vol te maken. Wie een partner heeft kan tweemaal de schijf van € 67.000,- gebruiken (dus € 134.000,-).

Het loon van de DGA valt onder de regels van het zogenoemde gebruikelijk loon. Dit houdt in dat het loon in beginsel gelijk moet zijn aan het loon van iemand die een vergelijkbare functie/beroep uitoefent. Hier mocht nog een foutmarge van 25% in zitten, deze foutmarge wordt afgeschaft. Dit zal tot meer discussies met de belastingdienst kunnen gaan leiden of het loon juist is vastgesteld.

Een belangrijk thema voor de DGA is de bedrijfsopvolgingsregeling, de ruime vrijstellingen bij het schenken of vererven van de onderneming. Deze staat al enkele jaren ter discussie. In het wetsvoorstel wordt er echter niets over gezegd. De regeling blijft voorlopig dus ongewijzigd.

Er hangt nog een wetsvoorstel in de lucht voor de wijziging van de Open CV die wordt gebruikt voor het niet hoeven publiceren van vermogen in de Kamer van Koophandel. Dit wetsvoorstel wordt in 2023 verwacht.

Crisismaatregelen

In de verschillende crises die momenteel lopen zijn ook enkele maatregelen genomen.

Coronacrisis

Wie corona-uitstel heeft voor het betalen van belasting, moet vanaf oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen terugbetalen. Op verzoek en onder voorwaarden is het mogelijk om enkele versoepelingen aan te vragen. Deze drie versoepelingen kunnen los van elkaar of gezamenlijk. Deze versoepeling zijn een langere looptijd naar 84 maanden, een betaalschema per kwartaal in plaats van per maand en een betaalpauze van 3 maanden / 1 kwartaal.

Energiecrisis

In het kader van de energiecrisis worden enkele maatregelen genomen in de energiebelasting. In het kader daarvan gaat het BTW tarief op energie op 1 januari 2023 weer terug naar 21% (was tijdelijk 9%). Voor huishoudens gaat een maximale prijs voor gas en energiegelden binnen een vastgesteld maximum verbruik. Voor ondernemers is ook een pakket aangekondigd, deze wordt echter pas in november verwacht.

De fiscale kilometerprijs in verschillende regelingen gaat omhoog van € 0,19 per KM naar € 0,21 in 2023 en € 0,22 in 2024. De meest voorkomende situatie is het bedrag dat de werkgever onbelast aan de werknemer mag vergoeden voor het zakelijke gebruik van de privé auto.

Woningcrisis

In een poging om rendementen op verhuurde woningen bij beleggers te beperken zijn enkele maatregelen genomen. Reeds genoemd is de aanpassing van de leegwaarde ratio.
Daarnaast wordt de overdrachtsbelasting op al het vastgoed verhoogd van 8% naar 10,4% (behalve de woning bedoeld om zelf in te gaan wonen, deze blijft 2%). Dit moet worden gezien in combinatie met een maximale huur voor middensegment woningen.
Om iedereen een gelijkere kans op de woning markt te geven wordt de schenkvrijstelling van ruim € 100.000,- voor de aankoop van een woning of aflossing van een hypotheek per 1 januari 2023 defacto afgeschaft.

Milieucrisis

Er komen verschillende maatregelen ten aanzien van de CO2 heffing in de industrie en de verhoging van de vliegbelasting. Inmiddels is een tolheffing voor vrachtauto’s aangenomen, welke een tol in rekening brengt per gereden kilometer. Uitvoering hiervan wordt voorbereid, en de werkelijke ingangsdatum van de heffing zal vermoedelijk in 2026 of 2027 liggen.

Kinderopvang

Na de kinderopvangtoeslagaffaire wordt een en ander vereenvoudigd. De kinderopvangtoeslag zal per 2025 komen te vervallen. Kinderopvang zal dan vrijwel geheel door de overheid worden gefinancierd. In het kader hiervan komt de heffingskorting voor werkende ouders te vervallen voor kinderen die worden geboren na 31 december 2024.

Overige maatregelen

  • Ondernemers kunnen niet langer aan de Fiscale Oudedagsreserve doteren, aanwezige posities blijven in stand conform de oude regels.
  • De middelingsregeling wordt afgeschaft, de periode 2022-2024 is de laatste mogelijkheid.
  • Periodieke giftenaftrek wordt beperkt tot € 250.000,- per huishouden, de details van deze regeling worden later nog naar de Kamer gezonden.
  • De 30%-regeling wordt gemaximeerd tot de “Balkenende norm” (€ 216.000,- in 2022), met een overgangsregeling voor bestaande gevallen.
  • Zonnepanelen op of nabij woningen worden belast met 0% BTW. Dit moet leiden tot een administratieve vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie van het terug vragen van de 21% BTW die nu wordt betaald.