Gedifferentieerde premie Whk

Gedifferentieerde premie Whk

Het is weer zover, één van de vele bekende blauwe brieven van de belastingdienst valt op de deurmat of is al op je deurmat gevallen. Daarin bevindt zich deze keer de beschikking gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas. Het is erg belangrijk om deze premie goed te controleren! Waarom? Dat leg ik hieronder uit.

Wat is de gedifferentieerde premie Whk?

In het kader van de Wet modernisering Ziektewet werd in 2013 de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters ingevoerd. Het doel van deze wet is de instroom in de Ziektewet en de WIA te beperken en de lasten van de uitkeringen daarvan aan de werkgevers door te belasten middels de Whk premie.

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee onderdelen, namelijk de WGA-premie en de Ziektewetpremie. Deze premies dragen werkgevers af aan de belastingdienst over het premieloon van hun werknemers. De helft van de WGA-premie mag je verhalen op het netto loon van de werknemer.

Berekening premies

Elke werkgever wordt ingedeeld in een klasse afhankelijk van de omvang van de totale premieloonsom van twee jaar geleden, in dit geval dus 2018.

Voor berekening van de premie gaat de belastingdienst uit van drie klassen waarin zij rekent met een gemiddeld premieplichtig loon, in dit geval € 33.700,–.

  • Kleine werkgevers: Premieloonsom € 337.000,– of lager;
  • Middelgrote werkgevers: Premieloonsom tussen de € 337.000,– en € 3.370.000,–;
  • Grote werkgevers: Premieloonsom hoger dan € 3.370.000,–.

Belangrijk is de schadelast (uitkeringen aan werknemers die ingestroomd zijn in de WGA en Ziektewet) van twee jaar geleden, voor 2020 is het jaar 2018 uitgangspunt. De schadelast wordt na 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte nog 10 jaar doorberekend aan werkgevers middels een verhoogd premiepercentage voor medewerkers die na einde dienst verband een WGA- of Ziektewetuitkering ontvangen.

Deze schadelast vormt een belangrijk onderdeel van de berekening van de premie. Ook hier hanteert de belastingdienst weer de drie klassen.

  • Kleine werkgevers: Premieberekening op basis van de schadelast in de sector;
  • Middelgrote werkgevers: Premieberekening op basis van de schadelast binnen de sector en de individuele schade;
  • Grote werkgevers: Premieberekening is geheel gebaseerd op de individuele schade.

Conclusie

De premieberekening is afhankelijk van verschillende factoren. Controleer je loonsom en zorg dat je inzichtelijk hebt welke werknemers zijn ingestroomd in de WGA of Ziektewet. Alleen dan is het mogelijk de beschikking gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas goed te controleren. En juist door die controle kun je mogelijk veel geld besparen.

Heb je daar hulp bij nodig? Neem gerust contact met ons op!