Pensioenakkoord

Het kan je haast niet zijn ontgaan. Halverwege juni kwam het hoge woord eruit: er is een nieuw pensioenakkoord! Hoe het tot stand is gekomen, wat het precies inhoudt en welke gevolgen dit voor je heeft, lees je in deze blog.

Hoe kwam het tot stand?

Het is er jarenlang over gegaan. Meerdere kabinetten hebben hun tanden er stuk op gebeten, maar nooit kwam het tot een akkoord. Dit had onder meer te maken met het feit dat een pensioenakkoord een ingewikkeld politiek compromis is, waar het kabinet, de werkgevers en de werknemers bij betrokken zijn. Na lang onderhandelen is er nu een akkoord waar iedereen zich in kan vinden.

Door alle partijen is het akkoord naar buiten gebracht alsof het een complete hervorming van het pensioenstelsel is. Feitelijk is het, voor nu, een principeakkoord waarvan de details nog in nadere afspraken uitgewerkt moeten worden.

Wat is er nu afgesproken?

Het akkoord zoals het er nu ligt, kent drie belangrijkste pijlers.

– De AOW-leeftijd stijgt minder hard. De komende drie jaar stijgt de AOW-leeftijd helemaal niet meer, daarna stijgt de AOW-leeftijd minder hard dan voorheen was afgesproken.

– Pensioenen worden flexibeler. Dit maakt het voor pensioenfondsen makkelijker om aan de dekkings-eisen te voldoen. Dit zorgt er weer voor dat sneller indexaties of verhogingen kunnen plaatsvinden. Wat we echter nu al veel lezen, is dat ook het korten en dus verlagen van pensioenen hierdoor makkelijk wordt. Veel pensioenfondsen gaan er van uit dat zij dit in de komende periode moeten gaan doen.

– Vroegpensioen wordt mogelijk bij ‘zware beroepen’. Wat valt er precies onder zware beroepen? Dat moet nog worden vastgelegd. Wel is al duidelijk dat een vervroegd pensioen zonder boete, alleen mogelijk is als er maximaal € 19.000,- pensioen per jaar wordt uitgekeerd. Ook kan het vroegpensioen pas 3 jaar voor de AOW-datum ingaan.

Naast deze drie pijlers zijn ook een aantal andere onderwerpen in dit pensioenakkoord vastgelegd. Zo is er een mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van het opgebouwde pensioen ineens uit te laten keren. Dit kan dan bijvoorbeeld worden aangewend om een hypotheek af te lossen. Een ander punt dat aangestipt wordt, is het gebrek aan pensioenopbouw bij ZZP’ers. Verplichte pensioenopbouw komt er niet, maar het kabinet wil het opbouwen van pensioen door ZZP’ers duidelijk stimuleren.

Concluderend

Er werd met veel bombarie aangekondigd dat er een nieuw pensioenstelsel zou zijn. Nu blijkt echter dat veel details nog niet zijn uitgewerkt. Daarbij komt nog eens dat een aantal details die wel zijn uitgewerkt, helemaal niet zo voordelig zijn voor pensioengerechtigden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de flexibilisering van de pensioenfondsen. Maar, zoals gezegd, er kan nog van alles wijzigen. Wij houden je de komende tijd natuurlijk op de hoogte!