Premiedifferentiatie 2022

Premiedifferentiatie steeds uitgebreider

Het wordt steeds ingewikkelder om algemene loonkostenberekeningen te maken door uitbreiding van de premiedifferentiatie. Proefberekeningen laten zien dat een kleine werkgever (premie loonsom tot € 882.500) in 2022 profiteert van lastenverlaging.
Hieronder tref je een overzicht van de verschillende premiedifferentiaties aan.

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Door de uitbreiding van de premiedifferentiatie in de premies werknemersverzerkingen kan in de proefberekeningen niet worden uitgegaan van individuele situaties per werkgever. Werkgevers moeten een nieuwe variabele toevoegen aan hun werkgeverslasten.

We waren al bekend met de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk-premie) en Werkloosheidwet (WW-premie) vanaf dit jaar komt daar een nieuwe gedifferentieerde premie bij, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en (middel)grote werkgevers, in welke categorie je als werkgever wordt ingedeeld hangt af van jouw premieloonsom over 2020. Als deze in 2020 maximaal € 882.500 was dan ben je een kleine werkgever, is de premieloonsom hoger dan wordt je ingedeeld als (middel)grote werkgever.

Premie:
Kleine werkgever: 5,49%
(middel)grote werkgever: 7,05%

De premie wordt nog verhoogd met de verplichte bijdrage voor kinderopvang van 0,50% voor alle werkgevers.

Voor kleine werkgevers betekent dit een lastenverlichting en voor de (middel)grote werkgevers een kleine verzwaring. De algemene premie van vorig jaar bedroeg namelijk 7,03%.

WW-premie (AWf)

De WW-premies blijven gelijk aan die van 2021. Vanaf augustus 2021 hadden we te maken met een verlaging van de premies (hoge en lage premies) van 2,36% Dit was de toegezegde afschaffing van de Baan gerelateerde investeringskorting (BIK). Die ging uiteindelijk niet door waardoor de premie van januari 2022 weer op hetzelfde niveau zit als januari 2021.

Premie:
Lage premie (AWf-laag): 2,70%
Hoge premie (AWf-hoog: 7,70%

Premie werkhervattingskas (Whk)

De Whk-premie was de eerste premie die gedifferentieerd werd. De premie wordt onder andere vastgesteld op basis van de premie loonsom 2020 en de instroom in de ZW en WGA. Voor kleine werkgevers geldt dat zij een algemene sectorale premie betalen. De wijziging voor 2022 is dat de premieloonsomgrens voor kleine werkgevers wordt opgetrokken naar € 882.500. Hierdoor zullen er meer werkgevers zijn die onder de categorie kleine werkgever vallen.

Bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

De werkgeversbijdrage daalt in 2022.

Premie:
Bijdrage ZVW hoog: 6,75%
Bijdrage ZVW laag: 5,50%

De bijdrage ZVW was in 2021 7,00% respectievelijk 5,75%.

Conclusie

Voor kleine werkgevers zullen de totale werkgeverslasten enigszins dalen. Er zullen meer werkgevers ingedeeld worden als kleine werkgever doordat de premie loonsom fors verhoogd is van € 346.000 naar € 882.500. Bijkomend voordeel om als kleine werkgever ingedeeld te zijn is dat de instroom van werknemers in de ZW of WIA niet leidt tot een hogere premielast. Voor (middel)grote werkgevers zullen de werkgeverslasten iets hoger worden omdat de Aof premie iets verhoogd is ten opzichte van vorig jaar.