VERPLICHTE AANSLUITING ARBODIENSTVERLENER EN VERPLICHTE RI&E

In vervolg op mijn blog over de gedifferentieerde premie Whk (gedifferentieerde premie werkhervattingskas ingevoerd sinds 2013), vertel ik hier over de verplichtingen voor jou als werkgever die met het beperken van de schadelast te maken hebben en dus ook met de premieberekening.

Schadelast

Eerst een korte samenvatting. De hoogt van de gedifferentieerde premie Whk is berekend op basis van de schadelast (instroom (ex-)werknemers in de ziektewet of WGA) individueel per werkgever en per sector. Deze schadelast van je collega-ondernemers kan dus zeer bepalend zijn voor de hoogte jouw premie.

Verplichtingen tot het beperken van de schadelast

Verplichte aansluiting bij Arbodienstverlener

Sinds 2017 is onder de Arbowetgeving aansluiting bij een arbodienstverlener voor alle werkgevers verplicht. Deze arbodienstverlener neemt je werk uit handen bij diverse te doorlopen processen met zieke werknemers. Denk hierbij aan gesprekken met de arbeidsongeschikte werknemer, de werkgever, plan van aanpak en re-integratie-trajecten. Terecht deze verplichting; de hulp van een arbodienst kan immers de premie voor de Whk per sector omlaag brengen door minder instroom in de ziektewet of WGA.

Verplichting tot Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak

Oké denk je nu als werkgever, risico afgedekt. Maar nee, zo werkt het niet! Alleen het afdekken van een risico is onder de Arbowetgeving niet voldoende, je moet zelf ook stappen ondernemen. Daarom is de verplichting tot RI&E in het leven geroepen: Risico Inventarisatie en Evaluatie. Wat is dit, wat moet ik als werkgever doen? Ik leg het hieronder uit.

RI&E; wat is het en voor wie
Risico Inventarisatie en Evaluatie. In een RI&E leg je vast welke risico’s werknemers tijdens hun werk lopen. Hierbij hoort een plan van aanpak waarin de gevaren en de risico beperkende maatregelen zijn vastgelegd. Elke onderneming is verplicht een RI&E en plan van aanpak op te stellen. De Ondernemingsraad (OR) moet met het plan instemmen. Heb je meer dan 25 werknemers in dienst dan dient altijd toetsing door een gecertificeerd Arbo deskundige plaats te vinden. Heb je minder dan 25 werknemers in dienst dan is die toetsing niet verplicht mits je gebruik maakt van een erkende RI&E regeling. De inspectie SZW voert de controle uit op de RI&E en het plan van aanpak.

RI&E; wat moet ik als werkgever doen
-Breng de risico’s binnen je onderneming in kaart en verdeel je werknemers in risico categorieën. Vermeld daarbij welke risico beperkende maatregelen er genomen zijn.
-Bepaal de kans dat een risico zich voordoet, wat de gevolgen zijn en welke en hoeveel werknemers aan dit risico blootgesteld worden.
-Stel een plan op waarin je beschrijft welke maatregelen je genomen hebt om de risico’s te beperken.
-Evalueer regelmatig, stel het plan van aanpak zo nodig bij en zorg dat de RI&E up to date blijft

Boete!
Omdat het hier om verplichtstellingen kan er een boete worden opgelegd. De boete voor het niet naleven van de verplichtingen rond de RI&E bedraagt € 4.500,–. Voor het ontbreken van een plan van aanpak bedraagt de boete € 3.000,–

Onderneem actie en zorg dat jouw onderneming aan de genoemde verplichtingen voldoet!

Advies nodig?
Neem contact op met ons, wij kunnen je adviseren.