Briefgeheim

Ridder Lancelot schrijft een brief aan prinses Eugenie en voorziet de brief, alvorens hij deze aan de postwagen meestuurt, van zijn eigen zegel. De zegel zorgt ervoor dat pottenkijkers de brief van ridder Lancelot niet kunnen inzien. Inmiddels gebruiken we uiteraard geen zegel meer om de inhoud van brieven te kunnen waarborgen. Hiervoor is een strenger middel ingezet. Immers in artikel 13 van de Grondwet wordt gesproken van briefgeheim alsook van telefoon- en telegraafgeheim. Maar ja, ook dat is inmiddels alweer achterhaald, want een telegram wordt zelden meer gestuurd. En hoe staat het bijvoorbeeld met e-mailcorrespondentie, sms berichten of WhatsApps. Mag iedereen dat zomaar inzien of zijn hier net als bij brieven en telefoongesprekken ook restricties aan verbonden?

Momenteel is voor e-mail, sms- of WhatsApp berichten nog weinig geregeld. Derhalve heeft de wetgever gemeend hier iets mee te moeten doen. Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dan ook een wetsvoorstel ingediend welke het briefgeheim mede van toepassing verklaart op zowel online als offline berichten. In het wetsvoorstel dat recent door de Eerste Kamer is aangenomen wordt nu dan ook vermeld: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.” Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld e-mail, WhatsApp of sms’jes. Het nieuwe briefgeheim voor digitale communicatie zal dan ook gaan gelden voor concept e-mail in mailboxen.

Er mag uiteraard in sommige gevallen toch van deze grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid worden afgeweken. Echter dit mag alleen na tussenkomst van een rechter, bijvoorbeeld om misdrijven op te sporen. Als het in het belang is van de nationale veiligheid, dan dient deze bescherming ook te vervallen. Ook de AIVD krijgt verruimde mogelijkheden en mag straks zelf besluiten het brief- en telecommunicatiegeheim van personen op te heffen.

Zogenoemde metadatagegevens vallen niet onder het verruimde brief- en telecommunicatiegeheim van personen, zoals bijvoorbeeld concept e-mails die op de harde schijf staan opgeslagen. Terwijl concept e-mails die opgeslagen staan in de (web)mailbox wel worden beschermd door het nieuwe briefgeheim.

Metadatagegevens zijn gegevens waarin is vastgelegd wie bijvoorbeeld met wie communiceerde, vanaf welk apparaat, op welk tijdstip of vanaf welke locatie. Deze gegevens vallen dus niet onder het verruimde briefgeheim, maar vaak geven deze gegevens heel veel informatie van die persoon weer.

Ridder Lancelot kan dus binnenkort aan prinses Eugenie een WhatsApp sturen die grondwettelijk beschermd is onder het briefgeheim!