Compensatieregeling spaartaks Box 3 bekend

Tegen de belastingheffing over sparen en beleggen (Box 3) is massaal bezwaar ingediend. Dit heeft geleidt tot het zogenoemde kerstarrest van 24 december 2021. Daarin heeft de Hoge Raad verklaard dat Box 3 vanaf 1 januari 2017 in strijd met Europees recht is. Dit houdt in dat de belastingdienst de portemonnee moet trekken en zal moeten gaan compenseren.

Krijg ik geld terug?

De compensatie moet over de jaren 2017 tot en met 2021 per jaar worden beoordeeld. Om in aanmerking te komen voor een teruggaaf voor te veel betaalde belasting in Box 3, moet er uiteraard eerst Box 3 belasting zijn betaald.

Daarnaast is het van belang dat er bezwaar is gemaakt tegen de aanslag, al dan niet volgens de regeling massaal bezwaar. Dit moest voor ieder jaar afzonderlijk. EJP heeft in veel gevallen namens de klanten (massaal) bezwaar gemaakt. Als de aanslag na 13 november 2021 is opgelegd hoeft er geen bezwaar te zijn gemaakt.

Er zijn rekenregels opgesteld voor de compensatie. Deze hangen af van het totale vermogen, het vermogen op bank-, spaar- en depositorekeningen en het overige vermogen. Ook de schulden tellen mee. Aan de hand hiervan wordt de belasting opnieuw berekend, als deze lager is, dan volgt een teruggaaf. Het kan ook zijn dat de nieuwe belastingberekening hoger is. Dan krijg je geen teruggaaf. Als gevolg van de compensatie hoef je over 2017-2022 niet bij te betalen, dit kan wel een indicatie zijn dat je vanaf 2023 meer belasting zal gaan betalen.

In de regel geldt: hoe groter het gedeelte van je vermogen dat je als geld je op bank-, spaar-, en depositorekeningen hebt staan, hoe eerder je in aanmerking komt voor compensatie.

Let op: door de gecorrigeerde Box 3 berekening kan het verzamelinkomen wijzigen. Dit kan impact hebben op andere inkomensafhankelijke regelingen (bijvoorbeeld: diverse toeslagen, studiefinanciering, ouderenkorting, etc.).

Ik heb geen bezwaar gemaakt

Als je over een bepaald jaar geen bezwaar hebt gemaakt, dan krijg je over dat jaar in beginsel ook geen geld terug. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er geen compensatie hoeft te volgen. In de politiek wordt hier echter nog over gedebatteerd. Mogelijk wordt er een (gedeeltelijke) compensatie uitgekeerd. Dit is echter niet zeker, ook is niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren. Hiervoor zijn we afhankelijk van de Tweede Kamer en het Kabinet.

Ik heb nog geen aangifte over 2021 gedaan

Als de aangifte inkomstenbelasting 2021 nog moet worden opgesteld, dan moet deze worden opgesteld conform de wettelijke regels. Bij het opleggen van de aanslag wordt de compensatie dan automatisch berekend. Je kan dus een lagere aanslag ontvangen dan dat je had verwacht.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?

Dat hangt een beetje van de situatie af. Voor aanslagen waartegen bezwaar is gemaakt volgens de regeling massaal bezwaar geldt dat deze uiterlijk begin augustus 2022 moeten zijn terugbetaald. Je kan hier op korte termijn bericht van de belastingdienst van verwachten.

Aanslagen die na 13 november 2021 zijn opgelegd, of waar tegen nog een ander bezwaar liep, worden vanaf september 2022 behandeld.

Aanslagen over 2021 worden vanaf augustus 2022 opgelegd. Hier heeft de belastingdienst echter drie jaar de tijd voor.

Omdat de teruggave over de jaren 2017-2021 per jaar wordt beoordeeld, is het dus mogelijk dat je gefaseerd de compensatie ontvangt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn teruggave?

Krijg je een teruggave en ben je het er niet mee eens? Dan kan je schriftelijk toelichten waarom je het er niet mee eens bent. Afhankelijk van je de status van je teruggaaf is dit een verzoek om ambtshalve vermindering of een bezwaarschrift.

In de meeste gevallen zal het een verzoek om ambtshalve vermindering zijn. Dit is het geval als je bezwaar hebt ingediend tegen aanslag, en bent meegelift op de lopende juridische procedures. Het nadeel van een ambtshalve vermindering is dat er weinig ruimte meer is voor discussie en dat de herverdeling van vermogen tussen partners niet meer mogelijk is.

Het is ook mogelijk dat er nog geen aanslag is opgelegd over een bepaald jaar, en dat de compensatie in de aanslag wordt verwerkt. In dat geval kan je een bezwaarschrift indienen. Deze heeft een formelere status dan een ambtshalve vermindering. In een bezwaarschrift kan je nog wel verzoeken het vermogen tussen de partners op nieuw te verdelen.

Partnerverdeling

Staat voor een bepaald jaar de aanslag inkomstenbelasting nog niet (of minder dan 6 weken) vast? En heb je dat gehele jaar een fiscaal partner, bijvoorbeeld omdat je getrouwd bent? Dan kan het soms voordelig zijn om de toerekening van vermogen in Box 3 opnieuw te laten berekenen en daarvoor een gezamenlijk verzoek bij de belastingdienst in te dienen. Mogelijk krijg je dan meer terug.

Is de compensatie reëel?

Daar valt discussie over te voeren. In het kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het werkelijke rendement in Box 3 moest worden belast bij een specifieke belastingplichtige. Daarbij moest rekening worden gehouden met een hoog saldo aan spaargeld en mogelijk ook met tegenvallende beleggingen. Hoe het werkelijke rendement moet worden berekend is echter niet in het oordeel opgenomen. In de compensatieregeling wordt, vanwege de uitvoerbaarheid, uitgegaan van ficties en forfaits. De vraag is of de compensatie in lijn ligt met de uitspraak van de Hoge Raad. Er zal vooral nog discussie kunnen spelen bij beleggers die aantoonbaar een aanzienlijk lager beleggingsrendement hebben behaald dan (ongeveer) 5,5%.

Vragen?

De berekening van de Box 3 belasting was al complex door toepassing van twee forfaits. En in de nieuwe situatie? Nog steeds complex… Daarbij komt nog dat de compensatieregeling en de toepassing daarvan ook links en rechts vragen oproepen. Mocht je dus vragen hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen. Uiteraard kijken wij ook graag met je mee naar je vermogen onder het nieuwe regime.