Privacybeleid internet

Datum laatste wijziging: 17 mei 2018

Deze website wordt geëxploiteerd door EJP Holding BV gevestigd te ’s-Hertogenbosch, mede ten behoeve van EJP Accountants BV., EJP Belastingadviseurs BV., EJP Utrecht BV, EJP Services BV en EJP Audit BV, hierna tezamen te noemen ‘EJP’.

Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van EJP, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. EJP verwerkt deze gegevens:

 • teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
 • teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door EJP toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van EJP, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
 • teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van EJP toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail;

EJP verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan EJP verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u in een afzonderlijk bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen met de webmaster van de site.

Omdat EJP haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door EJP uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:

 • voor wervings en selectiedoeleinden binnen EJP;
 • voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien EJP u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;
 • in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Er wordt door EJP niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een on-line sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie op te geven.

E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat EJP voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Bijzondere persoonsgegevens

EJP vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u EJP uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken en wordt u op de webpagina waarop u deze bijzondere persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Publicaties

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online, telefonisch of per fax (bestelformulier) publicaties van EJP aan te vragen. Wij vragen u om de bestelgegevens op te geven om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailing lists, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van EJP wenst te ontvangen, kan EJP de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door EJP, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van EJP ontvangt, kenbaar maken. EJP zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door EJP vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

 • EJP hiertoe wettelijk verplicht is;
 • u daar expliciet om vraagt;
 • dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;
 • u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd;
 • deze derden andere EJP entiteiten betreft.

De website van EJP wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Doorgifte naar andere EJP entiteiten

Persoonsgegevens die door EJP worden verzameld, kunnen worden doorgestuurd naar andere EJP entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde EJP organisatie. Deze entiteiten mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan EJP heeft verstrekt. Een bezoeker die gegevens op de website van EJP plaatst, geeft daarmee expliciet toestemming tot het doorsturen naar andere landen van de op de website verzamelde informatie indien dat nodig is om aan het vrijwillig verzoek van die bezoeker te kunnen voldoen.

Wanneer u gegevens op de website van EJP plaatst, gaan wij ervan uit dat u EJP uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen met andere EJP entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde EJP organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Externe links

EJP heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van EJP daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. EJP is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens

EJP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van EJP, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die EJP van u verwerkt. Voor het wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. EJP streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal EJP, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

EJP aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. EJP aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal EJP, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Beveiliging

EJP heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van EJP dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van EJP, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan EJP via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan EJP (of per gewone post: EJP Holding B.V., t.a.v. Afd ICT, Postbus 3082, 5203 DB ’s-Hertogenbosch). Verzoeken om inzage, aanvulling en/of wijziging dienen te worden vergezeld kopie legitimatiebewijs. Indien u geen marketinginformatie van EJP wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid internet kunt u contact opnemen met EJP.

Wijzigingen

EJP behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid internet te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit Privacybeleid internet vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacybeleid internet minstens twee weken lang op onze website www.EJP.nu aangegeven.

 

Voor meer informatie neem je natuurlijk contact met ons op. Ja, graag!