De ondernemingsraad (OR)

Je weet dat het bestaat. En misschien vraag je je wel af of je er niet een zou moeten hebben?!

Hieronder leg ik kort uit wanneer de  ondernemingsraad (hierna OR) in beeld komt, wat je moet doen om er aan of weer van af te komen, en wat haar taken en rechten zijn.

Oprichting van een OR

Indien in je onderneming in de regel meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, ben je als werkgever verplicht een OR op te richten. Van dit aantal kan in de voor jouw bedrijf geldende CAO worden afgeweken.

Hierbij is niet van belang of zij parttime of fulltime in dienst zijn, dus ook bij 50 parttimers moet je een OR oprichten. De directie telt niet mee voor het aantal werknemers. Als je onderneming niet langer 50 werknemers heeft, is je onderneming niet langer verplicht een OR te hebben. Wel dient de huidige zittingsperiode van de OR afgemaakt te worden.

Meerdere ondernemingen

Allereerst moet bepaald worden wat voor de Wet op de Ondernemersraden wordt gezien als één onderneming. Hierbij wordt niet per definitie aansluiting gezocht bij de juridische structuur, er wordt gekeken naar het al dan niet naar buiten treden als een onafhankelijke en zelfstandige onderneming.

Indien je meerdere ondernemingen hebt die meer dan 50 werknemers hebben, moet ieder van deze ondernemingen een eigen OR hebben.

Indien je meerdere ondernemingen hebt die minder dan 50 werknemers hebben, mag je voor die ondernemingen samen één OR instellen, indien dit bevorderlijk is voor de medezeggenschap binnen je onderneming.

Vorming van de OR

Als je aan de genoemde voorwaarden voldoet, moet je een ondernemingsraad vormen. Dit doe je door een voorlopig regelement voor de ondernemingsraad op te stellen. Hierin staan in ieder geval de verkiezingsprocedure, het aantal zetels en de zittingsduur van de OR beschreven. Hierna vinden verkiezingen plaats voor de leden van de OR. Deze verkiezing moet verlopen via directe stemming zijn. De directie mag niet meestemmen. De gekozen leden kiezen vervolgens uit hun midden een voorzitter en een of meerdere vicevoorzitters.

Het aantal zetels van de OR is afhankelijk van het aantal medewerkers dat je bedrijf heeft.

Aantal medewerkers Aantal zetels OR
50 t/m 99 5
100 t/m 199 7
200 t/m 399 9
400 t/m 599 11
600 t/m 999 13
1000 t/m 1999 15
2000 t/m 2999 17

 

Taken en rechten van de OR

De OR heeft een aantal hoofdtaken en rechten. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de interne cultuur in het bedrijf, het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en het verbeteren van gelijkwaardigheid van de werknemers. Verder heeft de OR over bepaalde onderwerpen een advies- of instemmingsrecht. Ook mag zij op eigen initiatief voorstellen aan de directie doen, en moet zij over bepaalde zaken worden geïnformeerd.

Praktische zaken

De OR moet de mogelijkheid krijgen om tijdens werktijd te vergaderen. Voor hun werkzaamheden mogen zij gebruikmaken van de in het bedrijf aanwezige vergaderruimtes, computers, telefoons, etc. De OR mag 60 uur per lid per jaar aan haar werkzaamheden besteden. Mocht zij meer tijd nodig hebben gaat dat in overleg met de directie.

Leden van de OR kunnen niet zomaar worden ontslagen. Dit kan slechts:

  • Tijdens de proeftijd van de werknemer;
  • Met wederzijds goedvinden;
  • Na sluiting van een deel van de onderneming;
  • Door ontslag op staande voet;
  • Na toestemming van de kantonrechter, bij gewichtige redenen.

Ook andere werknemers betrokken bij de OR hebben ontslagbescherming, bijvoorbeeld:

  • Werknemers die bezig zijn een OR op te richten;
  • Werknemers die zich kandidaat hebben gesteld voor de OR;
  • Voormalige leden van de OR (gedurende 2 jaar).

Ontslag van hen kan alleen met toestemming van de kantonrechter.

Conclusie

Mocht je na het lezen van dit memo nog vragen hebben over de OR in het algemeen, of over hoe de wetgeving in jouw specifieke situatie uitwerkt, zijn we natuurlijk graag bereid deze te beantwoorden.