Nieuwe definitie “bouwterrein”

Het begrip “bouwterrein” is van belang voor de omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Immers, een bouwterrein is belast binnen de omzetbelasting en vrijgesteld binnen de overdrachtsbelasting. Zeker als een ondernemer die BTW terug kan vragen een stuk grond koopt is het interessant als dit een bouwterrein is.

HvJ Maasdriel

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de casus “Maasdriel” heeft de Hoge Raad op 7 juni 2013 een belangrijke uitspraak gedaan.

Casus

Belanghebbende heeft in november 2006 een perceel van een gemeente gekocht. Op die datum stond op het perceel een gebouw en een parkeerterrein. Volgens de koopovereenkomst zal de ‘feitelijke levering van het perceel geschieden in bouwrijpe staat met het oog op nieuwbouw van woningen. Overeengekomen is dat de verkoper zorg zou dragen voor de sloop van het gebouw, alsmede voor de verwijdering van de bestrating van het parkeerterrein.

In januari en februari 2007 heeft de verkoper het gebouw volledig doen slopen en het vrijgekomen slooppuin doen afvoeren.

Op 2 maart 2007 heeft de verkoper het perceel aan belanghebbende geleverd. Op dat moment was het parkeerterrein nog steeds in gebruik; een bouwvergunning was nog niet verleend. Na de levering is het gedeelte van het perceel in opdracht en voor rekening van belanghebbende geëgaliseerd.

Rechtspraak

Hof Arnhem heeft geoordeeld dat de verkoper onbebouwde grond aan belanghebbende heeft geleverd, maar geen bouwterrein. Na het stellen van prejudiciële vragen door de Hoge Raad en de beantwoording ervan door het Hof van Justitie EU, gaat de Hoge Raad in de onderhavige einduitspraak ‘om’ inzake het begrip ‘bouwterrein’.

Gelet op de rechtspraak van het HvJ moet volgens de Hoge Raad in dit verband namelijk mede rekening worden gehouden met de intentie van de bij de levering betrokken partijen mits deze wordt ondersteund door objectieve gegevens.

De rechtsopvatting van de Hoge Raad dat bij gehele sloop van een gebouw de vrijkomende grond eerst dan kan worden aangemerkt als bouwterrein, indien na de sloop van het gebouw bewerkingen aan de grond hebben plaatsgevonden met het oog op nieuwe bebouwing, geldt niet meer.

In het onderhavige geval staat vast dat het perceel ten tijde van de verkrijging door belanghebbende was bestemd te worden bebouwd. Daarom is sprake van een bouwterrein.